INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Wymagania na egzamin dyplomowy licencjacki

Wymagania na egzamin dyplomowy magisterski

 

Ogólne zasady przygotowywania prac magisterskich na kierunku matematyka:

 1. Promotorstwo prac magisterskich sprawują pracownicy Instytutu Matematyki prowadzący seminaria dyplomowe na II roku studiów.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach praca magisterska może być wykonywana pod kierunkiem osoby nie prowadzącej seminarium lub osoby nie będącej pracownikiem Instytutu Matematyki.
 2. Student wybiera tematykę pracy magisterskiej poprzez wybór na początku II roku studiów seminarium dyplomowego z listy ustalanej corocznie przez dyrektora instytutu.
 3. Student uczestniczy w seminarium prowadzonym lub wskazanym przez promotora pracy magisterskiej.
 4. Do końca marca promotor składa w sekretariacie instytutu listę magistrantów, tematy ich prac magisterskich oraz proponowanych recenzentów.
 5. Zgłoszone tematy prac magisterskich opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia Dziekanowi Zespół Instytutowy ds. Jakości Kształcenia.
 6. Celem pracy magisterskiej jest wykazanie przez studenta umiejętności: syntetycznego ujęcia wybranego zagadnienia przy wykorzystaniu kilku źródeł (także obcojęzycznych), dostrzegania i uzupełniania opuszczonych fragmentów rozumowań i obliczeń w literaturze wykorzystywanej przy pisaniu pracy oraz dodatkowego wyjaśniania tekstu np. przez dobór i analizę odpowiednich przykładów (kontrprzykładów).
 7. Praca magisterska powinna zawierać zagadnienia z dziedziny matematyki lub jej zastosowań.
 8. Praca magisterska może przedstawiać rezultaty samodzielnego zadania badawczego określonego przez promotora. Może mieć też charakter przeglądowy polegający na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu przedstawionego przez promotora.
 9. Od strony formalnej praca magisterska powinna odpowiadać warunkom określonym w Zarządzeniu Rektora, być napisana poprawnym językiem, zawierać: stronę tytułową, spis treści, wstęp (w którym należy określić cel i zakres pracy, podać krótką charakterystykę poszczególnych jednostek tekstowych pracy i omówić podstawy źródłowe), zasadniczy tekst podzielony na rozdziały i ewentualnie podrozdziały oraz wykaz cytowanej literatury. Orientacyjna wielkość pracy magisterskiej to 30-40 stron.