INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca: Instytut Matematyki, ul. 3 Maja 54, tel. 025 643 10 66

Podyplomowe Studia Analizy Danych – Data Mining

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej, w trakcie zjazdów sobota-niedziela.
Studia są odpłatne.

Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Opis treści programowych

Program studiów obejmuje 215 godzin zajęć (30 punktów ECTS) w formie wykładów (80 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (przy komputerach; 130 godzin), obejmujących zagadnienia związane z podstawami eksploracji i analizy danych.  

Sylwetka absolwenta

Przygotowanie uzyskane przez absolwenta Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.

Absolwent Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining zna zaawansowane metody obliczeniowe, w tym również przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.

Absolwent Podyplomowych Studiów Analizy Danych -Data Mining jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności w zawodach związanych z szeroko pojętą analizą rzeczywistych procesów, np. analizą danych gromadzonych podczas procesu leczenia pacjentów.

Uzyskane kwalifikacje

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności przydatnych osobom pracującym lub rozważającym wybór ścieżki kariery zawodowej związanej z szeroko pojętą analizą danych. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów współczesnej analizy i eksploracji danych o charakterze teoretycznym i praktycznym.