INSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Studia I stopnia na kierunku matematyka to studia 3-letnie, a uzyskiwany tytuł - licencjat.

 

Absolwent posiada umiejętność przedstawiania treści matematycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

  • matematyka finansowa i aktuarialna,
  • matematyka w finansach i ekonomii,
  • statystyczna analiza danych.

Charakterystyka specjalności

Absolwent specjalności matematyka finansowa i aktuarialna oprócz podstawowej wiedzy matematycznej posiada kompetencje stosowania metod stochastycznych w inwestowaniu, obliczania miary ryzyka finansowego, przeprowadzania kalkulacji składek w ubezpieczeniach, sporządzania rachunku zysków i strat, budowania modeli matematycznych mających zastosowanie w finansach, rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu rynków finansowych i działania banków oraz firm ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu maklera giełdowego oraz aktuariusza.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii oprócz podstawowej wiedzy matematycznej i ekonomicznej uzyskuje kompetencje budowania modeli matematycznych mających zastosowanie w naukach ekonomicznych, stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystywania wiedzy rachunkowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw.

Absolwent specjalności statystyczna analiza danych nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dużymi zbiorami danych, ich przetwarzania i prowadzenia wielowymiarowych analiz statystycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Uzyska również praktyczne umiejętności w zakresie formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi do opracowania i prezentacji danych, budowania modeli eksploracji danych oraz stosowania ich do prognozowania wybranych procesów ekonomicznych, finansowych i społecznych. W trakcie studiów przewidziane są zajęcia z praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy - case study.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani np.:

  • w instytucjach finansowych (m. in. jako doradcy w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych),
  • w przedsiębiorstwach gospodarczych i handlowych (marketing, badania sondażowe itd.),
  • w biurach rachunkowych, działach ekonomicznych i w księgowości,
  • w instytucjach zajmujących się badaniami opinii społecznej,
  • jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach, służbie zdrowia i innych instytucjach,
  • jako pracownicy ośrodków badawczych i obliczeniowych.